BørneIntra v2.17

Børnehuset Ved Skoven (Ved Skoven)

dagtilbudsfoto.

OM BØRNEHUSET VED SKOVEN

 

Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative områder. Området er tæt beliggende ved Hareskoven og andre naturområder.

Vi har fire dejlige høns, der forsyner os med æg. Hønsene er tamme og børnene kan gå ind i hønsegården til dyrene eller have samvær med dem, når hønsene bliver lukket ud på legepladsen.

 

Her i Børnehuset lægger vi vægt på, at alle trives og indtager en særlig plads. Vi synes selv, at vi er et godt dagtilbud for børnene, og vi bestræber os på at hverdagen skal indeholde spændende aktiviteter som tilgodeser børns behov, såsom rytmik/sang, tegne/male og udeliv.

 

Vi informere via BørneIntra, som I har fået et login til. På BørneIntra informerer vi om diverse projekter, arrangementer, den Pædagogiske læreplan og Inklusionsstrategiplan og diverse retningslinjer som fødselsdags og kostpolitik samt forældrebestyrelsesreferater. Vi har også en elektronisk skærm ved Børnehusets indgang til daglig information.

 

Vi forventer, at I dagligt eller mindst en gang om ugen er inde og opdatere jer om stuens og Børnehuset aktiviteter og diverse informationer. I Børnehuset skal man selv krydse sit barn ind/ud via BørneIntra, samt skrive diverse beskeder. Beskederne erstatter dog ikke den daglige kommunikation med personalet på stuen.

 

Vi fungerer tillige som praktikinstitution for Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn.

 

TELEFONNUMMER!

 

Kontor                   tlf.: 25 22 80 75

 

0-2 års afd:

Egern                     tlf.: 44 77 18 96

Myrene                   tlf.: 44 77 18 97

 

3-5 års afd.

Grævlingerne          tlf.: 44 77 18 92

Pindsvinene             tlf.: 44 77 18 93

Mariehønerne          tlf.:44 77 18 94

 

ÅBNINGSTIDER!

 

Børnehuset har åbent mandag til torsdag 6:00 til 17:30

Fredag fra kl. 6:00 til kl. 17:00.

                      

Vi har følgende lukkedage:

3 dag før påske

1.maj

Grundlovsdag

Fredag efter Kristi Himmelfart

Mellem jul og nytår

 

NORMERING.

 

Børnehuset er normeret til 96 børn (132 enheder) i alderen 0-5 år.

 

Der er ca. 20 fastansatte i Børnehuset. Dertil kommer vikarer efter behov. Ballerup kommune har valgfri madordning. Hver andet år er der valg ifht. hvilken madordning Børnehuset skal have. I år 2014 og 2016 er der en kostansvarlig som tilbereder mad til vuggestuebørnene. Vi tilbereder 75% økologisk kost. I børnehaven skal børnene have madpakker med.

 

Rengøring af Børnehuset foretages dagligt af en rengøringsassistent, ansat af Elite A/S.

 

0-2 års afdelingen er opdelt på 2 grupper:

Egerne og Myrene.

Børnene er aldersopdelt således, at der er en stor og en lille gruppe i hver ”ende” af vuggestueafdelingen.

 

3-5 års afdelingen er opdelt med 4 grupper:

Mariehønerne, Grævlingerne, Pindsvinene og Flagermusene.

Børnene er aldersintegreret, men arbejder med aldersopdeltegrupper i nogle projekter.

 

DEN FØRSTE TID I BØRNEHUSET.

 

Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i vuggestuen. Når jeres barn har fået plads i Børnehuset, kontakter I os for at aftale tid til det første besøg. Der har I mulighed for at se Børnehuset og møde personalet fra den stue, hvor barnet skal være. Her taler vi lidt om dagligdagen.

 

Vi har et samarbejde med sundhedsplejerskerne i Egebjerg, som led i brobygningsarbejdet omkring børnenes skift. Det første skift er typisk fra hjem til vuggestue. Her deltager jeres sundhedsplejerske i den første samtale med vuggestuen, medmindre barnet er tilflytter til kommunen. Hvis jeres barn har gået i et andet børnehus, tager vi gerne kontakt med samme formål.

 

Formålet er at give forældre og barn den bedst mulige opstart. Ud over sundhedsplejersken, taler vi også om de forventninger vi har til hinanden, barnets vaner, praktiske aftaler og hvordan indkøringen skal foregå.

Ved start i børnehave gælder samme procedure, dog uden sundhedsplejersken.

 

Jeres barn vil sikkert opleve det som en stor forandring at starte i Børnehuset. Det vil være en ny tid for jer alle og derfor er det vigtigt, at vi fra starten skaber et tillidsforhold til både børn og forældre. Det er derfor en god idé hvis I, i starten, har mulighed for at være her sammen med barnet i Børnehuset, så I gradvis vænner jer til jeres nye hverdag. Når barnet føler sig trygt ved os, kan jeres barn så være her uden jer.

 

DAGSRYTMER I BØRNEHUSET.

 

Kl. 6:00                 Åbner Børnehuset.

Kl. 6:35-7:25         Morgenmad på lille Egern stuen

Kl. 7:30                  3-5 års fordeler sig i deres grupper.

Kl. 8:00                  Stuerne begynder at blive lukket op i hele

                                            Børnehuset.

Kl. 8:45                 0-2 års får lidt frugt, brød og mælk.

(Ble skift). Børnehavebørnene må tage en mad hvis de er sultne

Kl. 9:30                  Beskæftigelse i grupper.

Kl. 10:45                Spises frokost i 0-2 års afd.

Kl. 11:15                 Spise de 3-5 årige frokost

Kl. 11:30                 0-2 års gør klar til at sove (bleskift).

Kl. 12:00                3-5 år gør klar til at gå på legepladsen.

Kl. 12 – 14:00         Sovetid for 0-2 år (Bleskift) og evt. enkelte 3-4 år.

Kl. 14:30 - 15         Eftermiddagsmad.

Kl. 15 - 16:30/17    Leg ude eller inde. (Bleskift)

kl.16/16:30            Alle børn samles i Al-rummet/ forsiden af legepladsen.

kl.17:30                 Børnehuset lukker

OBS! fredag lukker Børnehuset kl. 17:00

 

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE.

 

Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen formuleret værdigrundlag for det pædagogiske arbejdet i Børnehuset (se mere uddybende i den pædagogiske læreplan på hjemmesiden):

 

Værdier for arbejdet med børn i Børnehuset Ved Skoven:

Børnehuset kendes på, at vi her hos os arbejder med 3 temaer:

 

Personlig udvikling og social interaktion

Her hos os:

 • Skaber vi et trygt og rart sted at være for både børn og voksne.
 • Udvikler vi børnenes viden og lyst til indflydelse og medansvar.
 • Styrkes børnene til at indgå i sociale fællesskaber. Der skabes engagement og interesse gennem forskellige samværsformer.
 • Udvikler vi børnenes kompetencer med fokus på sprog, kropsbevidsthed og sociale færdigheder.

 

Læring

Her hos os:

 

 • Laver vi ude og inde aktiviteter der udfordrer både den motoriske og den sansemæssige udvilking.
 • Giver vi tid, rum og plads til at støtte op om fantasien.
 • Skaber vi rum for både fri leg og leg organiseret i forskellige projektformer.
 • Understøtter vi en høj faglig kvalitet der hjælper de voksne i deres arbejde med børnenes læring

 

Nærvær og engagement

Her hos os:

 

 • Stræber vi efter engagerede og nærværende voksne, der er gode forbilleder.
 • Arbejder vi på en god dialog og et godt samarbejde med både kollegaer, børn og forældre

 

Anerkendende som begreb

Som udgangspunkt er det forventeligt at vi som pædagogisk personale møder barnet og dets relationer anerkendende. Med anerkendelse skal der forstås, at vi bestræber os for at se og møde barnet med faglig forståelse, helhed og et cirkulært indblik. Barnets kompetencer skal og vil altid definere relationen.  Anerkendelsen medfører plads til forskellighed, empati og respekt.

 

AKTIVITETER I BØRNEHUSET.

 

Om formiddagen inddeler vi børnene i forskellige grupper. Det kan være aldersgrupper eller mindre grupper, så den planlagte aktivitet passer til børnenes behov og udviklingstrin. De små grupper betyder mere ro om aktiviteten og god kontakt børn og voksne imellem.

 

Formiddagens aktiviteter planlægges, så der er en vekselvirkning mellem at være i institutionen (ude eller inde) og at tage ud af huset på gåture eller længere væk med bus og tog.

 

De længere ture kan være til biblioteket, Pederstrup eller en tog tur til Måløv og gå en tur i Måløv park.

Vi bruger meget nærområdet, skoven, Rosendal, fodrer ænder og svaner og de legepladser, der er rundt om i området.           

 

I Børnehuset kan aktiviteterne være leg på legepladsen, på stuen, vi har rytmik, maler, bager, klipper, læser bøger, lægger puslespil og leger med vand. Disse forskellige aktiviteter stimulerer børnenes sanser og hjælper dem til at få mere styr på den verden som omgiver dem. Børnene sætter ofte selv en leg i gang, som vi forsigtigt støtter dem i, da det er vigtigt at de prøver egne grænser af, i forhold til deres sociale udvikling.

 

Vi går i gang med formiddagsaktiviteter kl. 9.30. Skal vi på længere ture bliver det varslet i forvejen. Vi skriver lidt om, på børneintra, hvad vi har lavet i løbet af dagen, en slags stikord til videre snak med barnet.

 

FÆLLES AKTIVITETER.

 

Fredagssamling:

3-5 år afd.: Der bages boller til eftermiddagsmad.

 

Fastelavn:

Alle er klædt ud, børn som voksne, dog ingen masker i 0-2 års afd., da de kan virke skræmmende for de små. Om formiddagen slår vi katten af tønden, hygger og synger om alle de fine udklædte børn. Børnehaven får pølser og brød til frokost. Om eftermiddagen er der fastelavnsboller børnene har bagt.

 

Sommerfest:

En fredag i juni måned, holder vi fest for børn, søskende, forældre og personale. Forældrebestyrelsen er i samarbejde med børn og personale med til at planlægge indholdet.

 

Bedsteforældredag:

Om foråret inviterer børnene deres bedsteforældre til kaffe/te og boller. Bedsteforældrene har en blomst med, der plantes i vores krukker udenfor. Hele arrangementet foregår udenfor. Bagefter, synger og leger vi sammen eller ser på udstilling af forskellige projekter børnene har lavet.

Det er vigtigt, at alle børn får besøg, hvis bedsteforældrene ikke kan komme, er en anden voksen meget velkommen.

Forældrene står for forberedelserne dvs. laver kaffe, te osv.

 

Julemåneden:

Børnehuset tager ud til savværket og henter juletræer med nogle børn. Når vi kommer hjem er der varm suppe som er varmet over bålet.

I 0-2 år afd. pynter vi juletræ i starten af december og mødes alle sammen nogle formiddage i alrummet hvor vi synger julesange og finder julemusen Julius.

 

Vi holder julefrokost for børnene, med stort tag selv- julebuffet. 3-5 års børnene har selv medbragt deres mad.

Der bliver afholdt udendørs julefest for børn, søskende, forældre og personale. Det hele foregår på Børnehusets legeplads, hvor der kan laves juledekorationer, spises æbleskiver og drikkes varm kakao fra bålet. Der vil også være Luciaoptog, med de ældste børnehavebørn.

 

Derudover er der andre arrangementer som vil blive tilbudt løbende.

 

BØRNEFØDSELSDAG.

 

Børnenes fødselsdag er en stor dag i Børnehuset.

Vi sætter flag op ved indgangen og ønsker tillykke med et opslag i vindfanget. I 0-2 års afd. hænger vi et fødselsdagsskilt på døren.

Vi pynter op med flag og fødselsdagsdug. Vi hjælper gerne med at holde den her i Børnehuset, det aftales på den enkelte stue hvordan og hvornår.

Det er blevet besluttet, at børnene ikke må få slik, is, saftevand, juice eller kage (Kage må dog gerne medbringes til fødselsdag i 3-5 års afd.), hverken i Børnehuset eller på hjemmebesøg.

 

Vi støtter børnene i, at indgå i legerelationer og taler meget om venskaber. Derfor er der kun mulighed for, at invitere til fødselsdag, hvis man inviterer:

 • Hele stuens børn, alle drengene eller alle pigerne
 • Årgangsgruppen: alle børnene, alle drengene eller alle pigerne

 

Det er ikke optimalt, at der er nogle børn der står udenfor fællesskabet. Som forældre, er man ansvarlig for, at inkludere alle børnene i fødselsdagsarrangementet, på de opstillede vilkår.

Derfor udleveres der ikke invitationer ud, til privat fødselsdag, i vores Børnehus.

 

0-2 års afd.:

Barnet er velkommen til at medbringe boller og/eller frugt. Børnehuset har en inspirationsbog om hvordan frugt og boller kan se festlige ud.  Snak med personalet.

 

3-5 års afd.:

Barnet er velkommen til at medbringe boller, kage og/eller frugt. Børnehuset har en inspirationsbog om hvordan frugt og boller kan se festlige ud.  Snak med personalet.

 

I er også meget velkomne til at invitere stuen hjem til fødselsdag, afsked eller almindelig hygge.

 

Ingen uddeling af kage eller andet sødt i utide:

Børnene skal IKKE dele noget ud, når de går på ferie, jul, fastelavn, påske, er blevet søskende eller andet. Det er en skik, som er hentet fra voksnes arbejdspladser og som ikke er del af Børnehusets verden. Når børnene går på ferie, får de i stedet et stort ferie kram og ønsket om en god ferie.

 

LEGETØJ.

 

Børnene må gerne have deres eget legetøj med, men vi kan ikke påtage os ansvaret for det, som bla. at lede efter legetøjet når barnet skal hjem.

Børnene må medbringe en legeting om dagen, og ikke større end det ligge på garderobepladsen. Alt elektronisk legetøj dvs. også legetøj der kan sige lyde må ikke medbringes. Legetøj som svær, bolde mv. må kun bruges på legepladsen. Spørg personalet hvis du er i tvivl.

 

GARDEROBE.

 

Hvert barn får sin egen garderobeplads, som er forsynet med et billede af barnet.

Der er plads til overtøj, sko, støvler og gummistøvler.

 

Vi er ude hver dag, derfor er det vigtigt, at I som forældre altid sørge for at der er skiftetøj Vi vil gerne have et sæt skiftetøj (fra inderst til yderst) liggende fast i Børnehuset.

Sørg så vidt muligt for at have navn i tøj og fodtøj, da meget tøj er ens og let forbyttes. En tus der hedder ”permanent” er at anbefale.

 

Jeres barn skal have hjemmesko på indendørs. (Husk navn)

 

0-2 års afd.:

På badeværelset har hvert barn en kasse eller hylde til deres nattøj og skiftetøj. Til de børn der sover inde, må i gerne tage nattøjet hjem til vask, en gang om ugen.

 

NB! SNORE i overtøj frabedes, da der er risiko for, at disse sætter sig fast i legeredskaber og derved frembyder en kvælningsrisiko.

Elefanthuer er at foretrække frem for huer og halstørklæder.

 

SPISNING OG KOST I BØRNEHUSET.

 

Morgenmad:

Der er morgenmad, på Egernstuen, for de børn der ikke har spist hjemmefra og er her inden kl. 7.30. Vi tilbyder havregrød, tykmælk eller rugbrød/franskbrød.

Morgenmad er kun et tilbud til de børn, hvor det ikke er muligt at nå det hjemme.

Vi vil gerne opfordre til, at I spiser hjemme i rolige omgivelser, og starter dagen på en hyggelig måde med jeres barn.

Såfremt et barn selv har morgenmad med, skal morgenmaden indeholde det samme, som Børnehuset tilbyder.

 

0-2 års afd.:

Formiddagsmad:

Ca. kl. 8:45 samles vi på stuen og får frugt, brød og mælk. Vi taler med børnene om, hvad vi skal lave, om alle børnene er kommet og synger måske nogle sange.

 

Frokostmåltidet:

Frokostmåltidet er forældrebetalt. Ballerup kommune har valgt at forældrebestyrelserne hver 2. År kan træffe valget vedr. frokostmåltid for de 0-2 årige og 3-5årige. Der kan vælges, for de 0-2 årige: Catering eller maden bliver lavet i børnehuset, for de 3-5 årige: Catering eller madpakker.

 

Frokost:

Indtil d. 31.12.16 tilbyder vi 75% økologisk mad i vuggestueafd. Vores ”madmor” sammensætter en madplan (denne forefindes på børneintra), så børnene får en spændende, sund og varieret kost. Kosten består af kold og varm mad på skiftende dage. Til frokost drikker vi vand.

Vedr. mad i 2017 og frem, vil det være forældrebestyrelsen som afgør hvilken madordning som skal fortsætte (madpakker eller ”madmor” i huset).

 

Eftermiddag:

Når alle børn er stået op fra deres middagslur, spiser vi rugbrød, tykmælk eller hjemmebagt brød/boller. Til dette måltid vil der blive serveret mælk.

De mindste får mos eller flaske efter behov. Børn under 1 år får modermælkserstatning til alle måltider.

 

3-5 års afd.:

Frokost:

Indtil d. 31.12.16, skal børnene selv have madpakker med. Børnene spiser den medbragte madpakke kl. ca. 11.00. Der serveres vand til frokost.

Vedr. mad i 2016 og frem, vil det være forældrebestyrelsen som afgør hvilken madordning der skal fortsætte (madpakker eller cateringordning).

 

Eftermiddag:

Børnehaven sørger for frugt hver eftermiddag. Når alle børn har været ude at lege, tisset og vasket hænder, spiser vi frugt. ”Frugten” består af forskelligt frugt samt et stykke brød. Til dette måltid vil der blive serveret mælk.

 

SOVETID I BØRNEHUSET.

 

De mindste børn følger deres helt egen rytme.

Børn under ca. 1,5 år kommer udenfor og sover i barnevogne el. krybber. De bliver skiftet og får deres sut og hvad de ellers skal have til at putte med.

Når børnene er ca. 1.5 år, sover de inde i et soverum på myrer eller egernstuen. Her er der altid en voksen som læser godnathistorie, rim og remser eller synger for dem inden de skal sove.

De børnehavebørn der har behov for at sove går over i vuggestueafd. og sover.

Børnene sover ca. 1,5 til 2 timer eller efter behov.

 

FERIE.

 

Vi forventer at alle børn holder ferie. I sommerferie perioden forventer vi, at børnene mindst afholder 14 dage sammenhængende.

Det er vigtigt, at vi får besked om ferieafholdelse, og også enkelte dage. Det har stor betydning i forhold til personaleplanlægning. Vi prøver at afvikle vores ferie, der hvor der er færrest børn i Børnehuset.

 

FRAVÆR.

 

Giv besked til Børnehuset, hvis dit barn bliver hjemme,

gerne inden kl. 9.

 

SYGDOM.

 

Syge børn må ikke komme i Børnehuset. Dels af hensyn til barnet selv, og dels af hensyn til smittefaren overfor de andre børn og personalet.

 

BARNET ER SYGT f.eks. når det har feber, er stærkt forkølet, har diarre eller øjenbetændelse. Men ligeledes også sløjhed før eller efter en egentlig sygdom.

 

BARNET ER RASK når det er symptomfrit og i øvrigt kan klare at være i Børnehuset blandt andre børn.

 

SMITSOMME SYGDOMME hos barnet eller i hjemmet skal straks meddeles til Børnehuset, som sætter opslag op ved indgangen.

 

MEDICIN må kun gives af personalet hvis barnet har en kronisk sygdom.

ER DU I TVIVL omkring dit barns sygdom, vil vi opfordre jer til at søge egen læge.

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn kan ses på samtlige stuer.

 

SKADESTUE.

 

Skulle der ske et uheld med jeres barn, her hos os, som kræver hurtig lægebehandling, kører en fra personalet med barnet på skadestuen, med en ambulance eller Falck sidde transport alt efter skadens omfang.

Vi vil altid kontakte jer samtidig, så I kan komme derhen hurtigst muligt.

Er der tale om et mindre uheld forventer vi, at I selv bringer barnet fra Børnehuset til skadestuen eller egen læge eller, at I mødes med os på skadestuen. Vi tager altid til Herlev skadestue.

 

Hygiejne får baktusserne til at blegne.

 

Alle børnefamilier kender til det. Når børnene begynder deres institutionsliv i Børnehuset, så begynder infektionerne også at hærge i familien. Først bliver børnene smittet, så bliver forældrene smittet, så bliver børnene smittet med en ny infektion, og den onde infektionscirkel er begyndt.  Derfor er det vigtigt med god hygiejne.

 

Som forældre kan man forsøge at beskytte børnene mod de mange infektioner ved at klæde dem godt på, og sørge for de altid har mulighed for at få tørt skiftetøj på. Og det er da også vigtigt. Men der er nok de færreste, der tænker på, at det næsten er endnu vigtigere, at lære børnene at vaske hænder.

 

Det gør det nemmere, i forhold til at nedbringe børnenes infektionssygdomme, hvis vi i samarbejde fastholder og udvikler de gode vaner for børnene.

 

Det man som forældre kan gøre er følgende gode vaner:

 • Vask børnenes hænder når de kommer i Børnehuset.
 • Vask børnenes hænder når de kommer hjem fra Børnehuset.
 • Vask deres hænder efter toiletbesøg samt før og efter spisning.
 • Tør spisebordet af før og efter spisning.
 • Kog børnenes sutter hver dag i 2 – 5 minutter.
 • Give dem rent tøj på hver dag fra inderst til yderst.
 • Give dem et bad eller vask dem grundigt hver dag og vask deres hår ca. 2 gange ugentlig.
 • Vask deres sengetøj, nattøj og håndklæder 1 gang ugentlig.
 • Behold dem hjemme indtil de er helt raske, altså en feberfri dag.
 • Vask hænder efter nys, næsepudsning og hosteanfald.
 • Sæben skal holdes tør mellem brug, og sæbebeholderen skal være nem at betjene for børn.
 • Sørg for frisk luft og motion, det nedsætter sygeligheden.
 • Luft ud flere gange om dagen.

 

I Børnehuset ser vi gerne at alle, både forældre, børn og personalet tager sko eller støvler af inden vi går ind i huset. Det er en del af den gode hygiejne i Børnehuset. Der hænger sprit til de voksnes hænder i indgangen.

 

AFLEVERING & AFHENTNING.

 

Personalet skal altid have besked når barnet kommer og går. På afkrydsningsliste kan der skrives korte beskeder. Hvis andre end forældrene afhenter barnet, så giv besked derom til personalet.

Det er vigtigt for personalet, at der i det daglige er gensidig respekt og åbenhed.

 

Vi fortæller jer hvordan hverdagen er gået, og sker der ændringer hjemme der kan påvirke barnet, vil vi gerne vide det, så vi kan støtte barnet på den bedste måde.

 

SAMTALER I BØRNEHUSET.

 

I vil blive tilbudt 4 samtaler i den periode barnet går i Børnehuset.

1. samtale: vedr. opstart med sundhedsplejersken, 2. samtale: ved overgang fra store myrer og store egern til 3-5 års afd., 3. samtale: det år barnet fylder 4 år, 4. Samtale: vedr. skoleparathed.  Her kan vi i fred og ro tale om jeres barn og dets udvikling. Hvis der opstår behov afholder vi en ekstra samtale.

Samtalerne vil typisk foregå i dagtimerne. Personalet har naturligvis tavshedspligt.

 

TURREGULATIV.

 

Når vi tager på tur med jeres barn, er det for at give barnet en oplevelse udover den, de får i Børnehuset.

Det er jer der bestemmer hvilke transportmidler barnet må benytte.

 

Antal børn og voksne med bus.

Dette vurderes i den givne situation, dog mindst 2 voksne til 6 børn i 0-2 års afd. 3-5 års afd. kan tage af sted med 3 voksne og 22 børn.

 

Hvem tager på tur.

Så vidt det er muligt, er der en uddannet pædagog med, når vi benytter offentlige transportmidler, ellers tages det op i det enkelte tilfælde.

 

Ture i området.

Vi går altid mindst 2 voksne på gåture i området, dog med et varieret antal børn alt efter deres alder.

 

Ture i skoven.

Her er der 2 voksne med og antallet af børn vurderes i det konkrete tilfælde. Vi har mobiltelefon med til nødstilfælde.

                   

FORÆLDREBESTYRELSEN.

 

Forældrebestyrelsen består af minimum 7 forældrerepræsentanter og 2 medarbejdere, alle vælges for 1 år ad gangen på det årlige forældremøde. Lederen af Børnehuset fungerer som sekretær for bestyrelsen. Den pædagogiske leder deltager også. Der skal være en formand og en næstformand.

 

Forældrebestyrelsens vigtigste opgaver:

 • At repræsentere forældrene i forhold til beslutninger, der tages i Børnehuset, herunder de pædagogiske mål og principper, samt opdatering og videreudvikling af disse.
 • At beslutte hvilken madordning der skal være for de 0-2 årige og de 3-5 årige. Beslutningen skal tages hver 2. År.
 • At godkende læreplanen samt inklusionsstrategiplan
 • At fungerer som bindeled mellem forældregruppen og ledelsen, og derved sikre en tryg dagligdag for både børn og voksne.
 • At medvirke ved budgetfastsættelse samt opfølgning på forbrug.
 • At medvirke til ansættelse af fast personale.
 • At nedsætte udvalg til diverse ad hoc opgaver f.eks. sommerfest, fødselsdage/jubilæer.