BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Fregatten

Østerhøjvej 12750 Ballerup

Tlf.: 21773191

Tlf 2.: 41750533

Velkommen til Fregatten - skibet i distrikt Måløvhøj!

Billede

Fregatten er en integreret daginstitution, arkitekttegnet og bygget i september 2002.  De unikke fysiske rammer og grønne omgivelser, samt det gode inde og ude klima har altid haft en positiv og glad indflydelse på alle børn og voksnes dagligdag. Vi har højt til loftet, og det bidrager til et godt og sundt arbejdsmiljø for alle som har deres gang i Fregatten. Legepladsen ligger i en gammel plantage, hvor træerne giver skygge om sommeren og ser hyggelig ud med sne på om vinteren.

Der er primært kun ansat pædagogisk uddannet personale i Fregatten. Fagligheden i Fregatten er høj. Pædagogerne bliver løbende undervist og videreuddannet, enten på kurser, ved temaoplæg eller på videregående uddannelser på UCC eller andre uddannelsesudbydere. Pædagogerne i Fregatten har altid ønsket at udnytte dette ”mulighedernes hus”, på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi er endvidere en studie institution. Et par gange om året får vi studerende fra pædagog uddannelsen og pædagogiskassistent uddannelsen. Det forventes af de studerende, at de har forståelse for faglighed, etik, moral og mestring af pædagogiske overvejelser samt forståelse for kerneydelsen. Vi vægter det gode studiemiljø højt, da enhver studerende både bliver betragtet som en kommende kollega, og endvidere skal kunne begå sig i faget med dygtighed og faglig stolthed. Hver eneste studerende i Fregatten bliver prioriteret, udfordret og vejledt.

Fra Fregattens oprindelse, har vi valgt at tænke pædagogisk utraditionelt. Barnet bliver fulgt af de samme pædagoger fra begyndelsen i vuggestuen, til afgang fra børnehaven. De to vuggestuer ligger på nedredæk normeret til 12 børn på hver gruppe, Muslingerne og Søstjernerne. Samarbejdet her er meget tæt, der arbejdes på tværs i årgangsgrupper tre dage om ugen.

øvredæk findes de tre børnehavegrupper, 3-års, 4-års og 5- årsgruppen, dog har 5- årsgruppen primært adgang til caféen som er særligt indrettet til aldersgruppen. Der forefindes IKKE traditionelt opdelte stuer, men funktionsopdelte rum som danner ramme for barnets primærgruppe (årgangsgruppe med børn født inden for samme år). I Fregatten spiser vi alle måltider sammen i gruppen.

To til tre gange om året har vi planlagte pædagogiske temaer, hvor børnehavegrupperne er blandet et par dage om ugen og hvor der arbejdes på tværs af årgange. Udover dette følges årets gang med børnefødselsdage, turdage, rytmik, biblioteket osv. osv. En del af de førnævnte pædagogiske temaer, vil foregår i fællesskab med de øvrige institutioner i Distriktet. Vi mødes fra 3 års alderen, så børnene i distriktet får kendskab til hinanden, nogle børn er naboer andre børn går til gymnastik eller fodbold sammen i fritiden. Det er altid godt at have et stort netværk og have mange forskellige venner.

Erfaringer og tilbagemeldinger gennem 14 år, fortæller os, at den pædagogiske struktur hvor pædagogen følger barnet og barnet følger sine venner i årgangsgruppe, er af stor betydning. Barn og familie oplever stor tryghed og der opstår en bred viden om barnets udvikling og trivsel i de år hvor vi i fællesskab, forældre - pædagoger samarbejder om barnet. Vi vægter et stærkt forældresamarbejde i Fregatten, hvor gensidige forventninger, oplevelser samt begivenheder bliver delt og bearbejdet – alt sammen med udgangspunkt i barnet, og for at gøre barnets udvikling og trivsel så optimal som det er muligt.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Sommeren 2020

   

   

  Måløv/Østerhøj – en opfordring eller tilbud til borgere og kolleger i vores område.

   

  Sommeren nærmer sig, og dermed er der også flere unge mennesker, der er ude i luften og hygger sig sammen.

  Dette kan desværre også betyde, at der ved sjældne lejligheder udvises uhensigtsmæssig adfærd og begås hærværk på f.eks kommunale ejendomme, legepladser og lignende.

  Dette kan vi uheldigvis også opleve i Måløv/Østerhøj. Det kan dreje sig om træer der bliver ødelagt, knuste flasker, rudeknusning, glasskår, cigaretskodder, efterladenskaber efter hashrygning eller grillning og almindeligt svineri og støjende adfærd. Alt sammen noget der opleves utryghedsskabende for borgerne og generende for institutionernes daglige drift og for vores lokalområde.

  Hvad kan vi så gøre for at forebygge dette, så det er muligt at have nogenlunde ordnede forhold?

  Grundlæggende handler det om at tage ansvar, både som ung, som borger og ikke mindst som forælder. Man kan f.eks. gøre følgende:

  • Det er altid rigtig godt at gå en tur i sit lokalområde med en pose og rydde op. Er der skraldespande nok i området? – er der evt. brug for flere?
  • Gå en tur i området med hunden. De steder, der er mest mennesketomme om aftenen, er de steder, der har størst risiko for at være udsatte for svineri og hærværk.
  • Gå i dialog med unge i det offentlige rum – med omtanke
  • Vær synlig – med omtanke

   

  Vigtige kontaktpersoner

  • Ved akutte problematikker (uorden, hærværk etc.) ringes til politiet på 114
  • Politi app – Politi er dansk politis officielle app for hele landet. Her kan du tippe dit lokale politi om blandt andet hærværk og utryghedsskabende adfærd
  • Ballerup kommunes vagter træffes på 4477 3434. Ballerup vagtkorps opgave er at føre tilsyn med kommunens ejendomme. Vagten kan kontaktes ved problemer med skader, hærværk og indbrud, osv. Vagterne laver præventivt arbejde.
  • På Ballerup borgertip kan man skrive om fejl og mangler, eller steder der er udsat for svineri og andet.
  • DOT – Ballerup kommunes opsøgende team. Hver område i Ballerup har tilknyttet en fra det opsøgende team – i dit boligområde er det Jesper, som træffes på telefonnummer 20691256
  • Det opsøgende team arbejder forebyggende og skaber dialog med unge omkring blandt andet adfærd
  • SSP-konsulenterne i Ballerup Kommune, Jeanette Andersen, kan træffes på tlf.: 61374384 eller på mail: jea8@balk.dk
  • De lokale ungdomsklubber kender de unge i området rigtigt godt. Klubben kan kontaktes på tlf.: 4175 0028 til Østerhøj eller 44773641 til Måløv.
  • Klub Måløvs leder, Per Axholt, kan træffes på 4477 1721 eller på mail: axh@balk.dk

  Det er vigtigt, at institutionerne/skolerne melder ind til klublederen i tilfælde af oplevelser med uhensigtsmæssig adfærd og andet, der kan give anledning til bekymring.

  Du kan forvente at der så vidt det er muligt vil blive taget hånd om din henvendelse, dog har klub og SSP ikke bemyndigelse til at fjerne unge fra offentlige eller private områder. Klub og SSP kan gå i dialog med de unge, og rette henvendelse til andre samarbejdspartnere.

  Mange sommerhilsner fra SSP, Det opsøgende Team, Ballerupvagten og institutionerne i området.

  25-06-2020